Agenda

 
 
14 april 2018, 10:00 uur

Jaarvergadering Ring ZuidWest Nederland: daar zit muziek in!

Remonstrantse Kerk, Cornelis de Wittstraat 28, Dordrecht

De jaarvergadering van de Ring ZuidWest Nederland vindt plaats op 14 april a.s. In het ochtendprogramma gaan we in op muziek in de eredienst. We hebben Yvonne Peters en Margriet den Hartog bereid gevonden om met ons aan de slag te gaan. We zullen ons laten inspireren door deze beide musici, maar ook ervaringen uitwisselen en natuurlijk gaan we zelf ook muziek maken.

Meld je aan via het digitale aanmeldingsformulier op deze site. Deze dag is niet alleen voor kerkenraadsleden en BV-vertegenwoordigers.

Hieronder de volledige agenda:
Ochtendprogramma "Daar zit muziek in". 

 1. Welkom door de doopsgezinde gemeente Dordrecht
 2. Openingswoord door bestuur Ring ZuidWest Nederland
 3. Inleiding over muziek in de eredienst door Margriet den Hartog en Yvonne Peters
 4. Met elkaar aan de slag: uitwisselen ervaring en natuurlijk ook samen muziek maken.

Lunch, aangeboden door de doopsgezinde gemeente Dordrecht. 

Middagprogramma (ca 13.30 uur) 

 1. Heropening van de vergadering.
 2. Voorstellen van de afgevaardigden en tekenen van de presentielijst.
 3. Vaststellen van de agenda en mededelingen.
 4. Financiën:
 • Jaarverslag van de penningmeester/eindafrekening 2017
 • Verslag van de kascommissie
 • voorgesteld wordt het jaarverslag van de penningmeester en de eindafrekening 2017 goed te keuren en vast te stellen en de penningmeester (en daarmee het bestuur) decharge te verlenen.
 • Voorstel financiële bijdrage 2018 door de gemeenten van de Ring ZWN.
 • Begroting 2019. Voorgesteld wordt de begroting 2019 goed te keuren en vast te stellen.
 1. Notulen van de jaarvergadering van de RZWN van16 april 2017 Voorgesteld wordt de notulen goed te keuren en vast te stellen
 1. Jaarverslagen
 • Ring Zuidwest Nederland 2017
 • Predikantenconvent 2017

  11. Bestuurssamenstelling

 • Huidig bestuur

Bestuurslid:

startjaar:

eindjaar:

Br. J. de Voogd (penn)

najaar 2015

voorjaar 2019

Zr. H.E. Dekkers-de Kok (secr)

najaar 2015

voorjaar 2019

Br. J. Smink (theo)

najaar 2013

voorjaar 2019

 12. Mededelingen uit  de gemeenten

 13. Uitkomsten enquête

 14. Komende activiteiten:

 • Ringdag 2019
 • Jaarvergadering 2019 RZWN plaats en datum nog te bepalen.
 • Voorbesprekingen van BV vergaderingen één maand voorafgaande aan de BV beide keren in de doopsgezinde kerk te Rotterdam of per mail als dat kan. Voorjaar: 26 april 2018.
 • Organisatie kadercursussen. Mogelijkheden:
  •  Ledenpredikerscursus
  • Geweldloos communiceren
  • Ondersteuning bij jeugdwerk

 15. Wat verder ter tafel komt

 16. Rondvraag

 17. Sluiting en slotlied.Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl